Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Terug

Art. 1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Art. 2 Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.

Art. 3 De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

Art. 5 De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 6 Eventuele klachten met betrekking tot het geleverde en geplaatste materiaal dienen per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht van de verkoper uiterlijk binnen een termijn van tien werkdagen na effectieve plaatsing.

Art. 7 Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

of : Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 8 ste dag na factuurdatum.

Art. 8 Het geleverde en geplaatste materiaal blijft eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de algehele betaling van de verschuldigde koopsom; tot deze algehele betaling is het de koper verboden de materialen verder te verkopen, te verhuren of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen van derden, zelfs tijdelijk, zonder de toestemming van de verkoper.

Art. 9 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de achtste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Art. 10 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 11% per jaar.

Art. 11 Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Art. 12 Door onze technici kan service verleend worden bij het in bedrijf stellen van onze apparatuur indien zulks wordt verlangd en wel op basis van een nacalculatie.

Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offertes.

Art. 13 Annuleringen van een order door onze cliënten worden alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever bereid is de rekening te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totaal veroorzaakte kosten met een minimum van 20% van het orderbedrag.

Art. 14 In geval van betwisting is Belgisch recht van toepassing, enkel de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, respectievelijk het Vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen waartoe een contract, zijn uitvoering of zijn beëindiging aanleiding zou geven.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Art. 1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Art. 2 De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt een minimale huurperiode van één uur. De huurperiode vangt aan op het

tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle en teruggave van de borg.

Wanneer de huurtermijn wordt overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per uur,

afgerond naar boven.

Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden wordt het totale huurbedrag, inclusief de extra huururen, verhoogd met 25%.

Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht wordt het aankoopbedrag van de apparatuur in zijn geheel verhaald op de huurder.

Art. 3 Betalingen dienen plaats te vinden bij afhaling of levering.

Art. 4 Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van het huren afziet gelden de volgende bepalingen:

Indien huurder de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is huurder een

percentage van 50% van de huurprijs verschuldigd.

Art. 5 Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs en een bankafschrift (niet ouder dan 2

maanden) te laten zien.

Art. 6 Indien de huurder bij in ontvangstname van de goederen geen opmerkingen maakt over de staat van de goederen, wordt er verondersteld dat ze zich in “zeer goede staat” bevinden. De huurder zal de gehuurde materialen ‘als een goed huisvader’ behandelen, en al de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De huurder is tevens volledig verantwoordelijk voor de gehuurde toestellen. De huurder dient zich eveneens te verzekeren voor de gehuurde toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de verhuurder.

Van de huurder wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de werking van de gehuurde materialen. In het geval van een verkeerde behandeling wordt de schade integraal verhaald op de verhuurder

Art. 7 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, danwel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke

toestemming van verhuurder.

Art. 8 Vervoer van de gehuurde apparatuur is geheel voor risico en rekening van de huurder.

Art. 10 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder

indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

Art. 11 De huurder zal de gehuurde materialen ophalen of terug afleveren bij de verhuurder op het overeengekomen tijdstip met een marge van +-30min.

Eventuele wachttijden worden na een marge van 30min. Volledig doorgerekend aan 25 EUR/uur.

Art. 12 Op verzoek van de huurder zal bij inlevering van de gehuurde materialen een volledige controle gedaan worden.

Indien de huurder niet gebruik maakt van dit recht, beschikken wij over een periode van één week van de inlevering om de geleden schade kenbaar te maken en binnen de twee weken een kostennota op te stellen. Geleden schade, zal zoals hoger vermeld, steeds integraal worden verhaald op de huurder tenzij deze het gevolg is van normale slijtage.

Art. 13 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade eventueel voortkomen uit het niet functioneren van het materiaal. Bij het niet functioneren van het materiaal zal de verhuurder trachten de huurder te helpen, in de mate van het mogelijke, zo snel hij kan.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de gehuurde toestellen.

Art. 14 In geval van betwisting is Belgisch recht van toepassing, enkel de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, respectievelijk het Vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen waartoe een contract, zijn uitvoering of zijn beëindiging aanleiding zou geven.

Terug